Onze missie: focus op technologie waardoor tijd vrijkomt om onze échte rol op te nemen, met name "de ondernemer bijstaan bij het nemen van beslissingen"

ACCOUNTANCY &
FISCALITEIT
OVERNAME -
BEGELEIDING
ADVIESRADEN

Onze missie: focus op technologie waardoor tijd vrijkomt om onze échte rol op te nemen, met name "de ondernemer bijstaan bij het nemen van beslissingen"

ACCOUNTANCY &
FISCALITEIT
OVERNAME -
BEGELEIDING
ADVIESRADEN

TEAM


PATRICK HELSEN
Bestuurder
Fiscaal accountant
JOKE CLAES
Kantoorverantwoordelijke
Dossierbeheerder
Notarieel boekhouder
EVELINE KERKHOFS
Fiscaal accountant
Dossierbeheerder
MARC DE DONDER
Fiscaal accountant
Dossierbeheerder
WESLEY JANSE
Accountant
Dossierbeheerder
NANCY VANMEERT
Dossierbeheerder
LIEZE HUYBRECHTS
Dossierbeheerder
KIRSTEN SEVERYNS
Dossierbeheerder
LAURA GEUKENS
Dossierbeheerder
ARNAUD HELSEN
Juridisch medewerker
BETTY PEETERS
Senior boekhoudkundig medewerker
GLORIA TODOROVA
Stagiaire
ALANA BERINGS
Junior boekhoudkundig medewerker
JOYCE WILLE
Administratief medewerker
GREET DIERCKX
Administratief medewerker


WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA
?
"Failing to prepare is preparing to fail."
Benjamin Franklin

ACCOUNTANCY & FISCAAL ADVIES


De accountant van de toekomst is niet langer een dataverwerker, maar een vertrouwenspersoon - adviseur. U voert zelf uw volledige boekhouding en wij begeleiden u hierin. Gegevens worden op die manier door ons omgezet in nuttige informatie ter ondersteuning van uw beleidsbeslissingen. De permanente bijscholing van een sterk team in combinatie met meer dan 30 jaar ervaring in diverse sectoren, maken van ons kantoor de geknipte bondgenoot waarop u kunt vertrouwen.

"You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore."
Christopher Columbus

OVERNAMEBEGELEIDING


Overdracht van uw zaak doet u maar één keer, daarom laat u zich best bijstaan door een professional. Tijdig de juiste expert inschakelen rendeert ! Zowel overdracht als overname is een traject dat tijd vergt en veel meer omvat dan een waardebepaling en prijsnegotiatie. Download hier onze kennispagina en vermijd de valkuilen. Wij begeleiden reeds meer dan 30 jaar diverse overnames.

"You can not negotiate with people who say what’s mine is mine and what’s yours is negotiable.”
JF Kennedy

ADVIESRADEN


BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN

Als bemiddelaar zorg je voor een kosteffciënte geschiloplossing binnen een strikt wettelijk kader. U houdt de oplossing te allen tijde zelf in de hand en creëert een win-win uitkomst met breed draagvlak. Patrick Helsen trad op als erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken van 2015-2023. Download hier onze Q&A.

 

ADVIES IN FINANCIELE EN FISCALE ZAKEN AAN HET NOTARIAAT

Onze expertise beperkt zich niet tot de dagdagelijkse boekhouding & fiscaliteit. Patrick Helsen is door de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen erkend als geaccrediteerd adviseur in financiele en fiscale zaken en mag derhalve notariskantoren bijstaan op deze vakgebieden.

 

ADVIESRADEN

Patrick Helsen zetelt als extern adviseur in diverse adviesraden en deelt zo samen met experten uit andere vakgebieden, zijn +30 jaar ervaring met de kmo-ondernemer. Technische kennis krijgt immers pas écht waarde wanneer ze aangevuld werd met de ervaring van een panel van deskundigen uit gevarieerde sectoren.

ACCREDITATIES

Accreditaties Patrick Helsen

 • Handelsingenieur (Bin)
 • Master in accountancy
 • Erkend accountant - fiscalist ITAA
 • Exact "certified cloud accountant"
 • Geaccrediteerd consultant inzake notariële boekhouding en/of financieel en fiscaal advies (Koninklijke Federatie der Belgische Notarissen)

CONTACT


Onze kantoren:
Hyundailaan 1
3980 Tessenderlo

Klaverstraat 16
2260 Westerlo

Contacteer ons:
T +32 13 677193
F +32 13 676999
E
info@helsen.be

Bedrijfsgegevens:
Bv Fiduciaire Helsen

ITAA-nummer: 50.397.156
RPR Antwerpen afdeling Turnhout
Btw BE 0821366207

Je vindt ons terug op:

Naam:*
Voornaam:*
Telefoon:
E-mail:*
Uw vraag of opmerking:*

Bij het verzenden van deze informatie stemt u uitdrukkelijk in met onze privacyverklaring.

Noteer de code (om spam te vermijden):*
This is a CAPTCHA Image 
 
(*) Verplicht in te vullen
 

NIEUWSBRIEF


Hieronder kan je inschrijven op onze nieuwsbrief.
Zo word je op de hoogte gehouden van interessante artikels.
Bij het verzenden van deze informatie stemt u impliciet in met onze privacyverklaring.

Uw naam:
Email:


Lees hieronder de recente nieuwsbrieven:


Btw aftrek gemengd gebruikte activa
HELSEN & PARTNERS
BOEKHOUDING – FISCAAL ADVIES NEWSLETTER    06/01/2013
Bewijslast inzake aftrek van btw op gemengde activa :  de "kilometer- en andere lijstjes" ...

In een eerdere mailing kondigden wij reeds een gewijzigde btw aftrek aan op vlak van gemengd gebruikte activa. Ondertussen heeft de administratie hier duidelijkheid in gebracht. Samengevat, komt de nieuwe regeling erop neer dat de aftrek van de BTW van gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen enkel nog mogelijk is ten belope van het werkelijke beroepsgebruik, hetgeen u zal moeten bewijzen of voor een forfaitaire (beperkte) aftrek zal moeten opteren. “Bron : Fiscoloog” :


Bedrijfswagens :


Voor bedrijfswagens die zonder vergoeding voor het privégebruik ter beschikking worden gesteld,

* moet het privégebruik in principe worden bepaald op grond van het werkelijk aantal gereden privékilometers (de kilometers van het woon-werkverkeer inbegrepen);

* en wordt er geen BTW meer geheven van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privégebruik van de bedrijfswagen.

Dit heeft tot gevolg dat bedrijven in principe een administratie moeten bijhouden van het werkelijk aantal privékilometers dat werknemers en bedrijfsleiders jaarlijks met hun bedrijfswagens afleggen. Het 'addendum' voorziet nu in twee alternatieven voor deze 'kilometeradministratie'. Zodat bedrijven in feite kunnen kiezen tussen drie methoden. Deze methoden kunnen ook worden toegepast binnen een BTW-eenheid.

Het aftrekpercentage dat wordt vastgesteld op basis van één van de methoden, moet toegepast worden op zowel  de aankoop als de huur van een voertuig, de brandstof,  herstelling en onderhoud en de aankoop van toebehoren.

De eerste methode houdt in dat de belastingplichtige "via manuele invoer (bv. rittenboekje, softwareprogramma) of op een geautomatiseerde wijze (bv. aangepast GPS-systeem) een rittenadministratie" bijhoudt. "Een volledige rittenadministratie veronderstelt het bijhouden van volgende gegevens met betrekking tot de dagelijkse verplaatsingen voor beroepsdoeleinden : datum van de rit, beginadres, eindadres, afgelegde kilometers per rit, totaal afgelegde kilometers per dag". "Daarnaast dient de kilometerstand bij het begin en einde van de periode (in principe per kalenderjaar) te worden geregistreerd". Deze methode moet worden toegepast "per vervoermiddel van de onderneming".

Tweede methode : Wanneer de onderneming geen 'rittenadministratie' wil bijhouden, maar toch rekening wil houden met het privégebruik van de wagen, "aanvaardt de administratie, ter vereenvoudiging", een tweede methode, waarbij het 'percentage privégebruik' als volgt wordt berekend :

prive gebruik =
200 forfaitaire aantal werkdagen per jaar  x de afstand woon/werk  H/T 
+ 6.000 Km forfaitair bijkomend privéverkeer

De verhouding privé gebruik tov totaal aantal gereden kilometers dat jaar, geeft u de aftreksleutel.

Ten belope van deze uitkomst kan de BTW dus niet worden afgetrokken. Ook deze methode moet per wagen worden toegepast.

"Het forfaitair bepaald aantal werkdagen in bovenstaande formule (200) houdt reeds rekening met vakantiedagen, ziektedagen, dagen telewerk, het feit dat er occasioneel geen afstand tussen de woonplaats en de werkplaats wordt afgelegd, enz.". Wanneer een wagen maar tijdens een gedeelte van het jaar wordt gebruikt, dan moeten de parameters pro rata temporis worden berekend.

Een onderneming mag "naar eigen inzicht" methode 1 combineren met methode 2. Dit wil zeggen dat men per bedrijfswagen kan kiezen om een volledige rittenadministratie bij te houden (methode 1) of een formule te gebruiken om het werkelijk gebruik te ramen (methode 2). De keuze geldt voor het (lopende) kalenderjaar. Bovendien kan ook een "globaal gemiddeld percentage" van privégebruik worden berekend "voor alle vervoermiddelen van dezelfde aard". Dit houdt in dat eerst het privégebruik per wagen wordt bepaald. Vervolgens worden de afzonderlijke percentages privégebruik per wagen opgeteld, en gedeeld door het aantal wagens. Dit gemiddelde percentage kan dan op alle wagens van de zelfde categorie worden toegepast.


Derde methode : "Voor sommige belastingplichtigen die beschikken over meerdere vervoermiddelen kan het toepassen van methode 1 en zelfs van methode 2 een belangrijke administratieve last tot gevolg hebben". Vandaar dat het 'addendum' ook voorziet in een derde methode met een 'algemeen forfait'. "Bij wijze van proef", mag een belastingplichtige "die beschikt over minimaal 4 vervoermiddelen", het beroepsgebruik forfaitair vastleggen op 35 %. Wat dus betekent dat de btw aftrek ook wordt beperkt tot maximaal 35 %.

Deze methode moet desgevallend voor alle bedrijfswagens (aangekocht of gehuurd) van de onderneming worden toegepast. Ze kan dus niet worden gebruikt in combinatie met de twee andere methoden. Wanneer een BTW-eenheid kiest voor deze methode, dan geldt dit dus meteen voor al haar leden. Deze forfaitaire methode moet "minstens toegepast worden gedurende een periode die eindigt op 31 december van het derde jaar dat volgt op het jaar waarin ze voor het eerst werd toegepast".

 

 

Andere goederen : GSM – Laptop – Tablet Pc’s  etc

 

Ook voor de andere roerende goederen dan vervoermiddelen (GSM's, laptops, tablet-PC's, enz.) die de belastingplichtige gemengd  gebruikt,  moet de verhouding tussen het privégebruik en het beroepsgebruik worden vastgesteld.
Zoals voor wagens, kan u kiezen voor de bewijslast of voor een forfait. Dit algemeen forfait wordt vastgelegd op 75 %, zodat 25 % van de BTW niet kan worden gerecupereerd. "De belastingplichtige is uiteraard niet verplicht dit forfait toe te passen". "Indien hij evenwel ervoor opteert het forfait van 75 % toe te passen, is het zonder onderscheid verplicht van toepassing op alle roerende goederen andere dan vervoermiddelen". In tegenstelling tot het forfait voor bedrijfswagens, zegt het 'addendum' niets over de periode waarvoor deze keuze geldt

Voor onroerende goederen dient de verhouding beroepsmatig en privématig gebruik "onder toezicht van de administratie" vastgesteld te worden "op basis van de feitelijke omstandigheden". Hier voorziet het 'addendum' niet in een forfaitair alternatief. Wanneer een vergoeding wordt aangerekend, is er sprake van een vrijgestelde onroerende verhuur (art. 44, § 3, 2° BTW-Wetboek). In dit geval is de BTW-aftrek eveneens uitgesloten ten belope van de verhuur.

 

Verkoop van bedrijfsmiddelen

Het 'addendum' herneemt de 'tolerantie' dat bij de verkoop van bedrijfswagens, de maatstaf van heffing kan worden beperkt tot 50 %. Dit wordt zelfs uitgebreid tot de wagens die zijn gekocht vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regeling. Dit is in lijn met het eerdere antwoord van de minister van Financiën op een parlementaire vraag van Senator TOMMELEIN (Parl. Vr. nr. 5-5973 van 23 maart 2012, www.senaat.be; Fisc., nr. 1300 , p. 13).

De toegeving is wel alleen maar van toepassing in de mate dat de onderneming BTW heeft kunnen aftrekken. Met andere woorden, de toegeving is niet van toepassing op "de autovoertuigen die werden aangekocht zonder toepassing van de BTW of waarvoor geen recht op aftrek kon worden uitgeoefend" (bv. aankoop bij een particulier, aankoop met toepassing van de margeregeling van art. 58, § 4 BTW-Wetboek).
De factuur moet dan wel de volgende melding bevatten : "Verminderde maatstaf, toepassing Beslissing nr. E.T. 119.650 van 20 oktober 2011".

Inwerkingtreding : 1 januari 2013

NEERSTRAAT 107  3980 TESSENDERLO  INFO@HELSEN.BE  TEL +32 13677193   FAX +32 13 676999   
WWW.HELSEN.BE - ONZE DOWNLOADS - ONZE VACATURES - SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

 

Europese regulering verplichte betalingstermijnen
HELSEN & PARTNERS
BOEKHOUDING – FISCAAL ADVIES NEWSLETTER    28/12/2012
Is uw bedrijf tegen 16/03/2013 klaar voor de nieuwe verplichte betalingstermijnen ?

"Ik wil wel betalen, maar kan niet want mijn klanten hebben nog niet betaald"  Hoe vaak hoort u dit niet ?

Steeds meer bedrijven komen in moeilijkheden, door wanbetaling van hun klanten. Daarom werd op Europees niveau een richtlijn mbt correct betalingsgedrag gelanceerd. In principe moeten alle lidstaten tegen 16/3/13  deze richtlijn implementeren. Onderstaand vindt u detailinformatie hieromtrent. 

Normaliter is deze maatregel een zegen voor veel ondernemingen, zij het echter niet dat wanneer veel van uw klanten insolvabel zouden zijn, u voor extra bedrijfskapitaal zal moeten zorgen, wil u wél tov uw leveranciers tijdig uw verplichtingen kunnen nakomen. Een strak debiteurenbeheer wordt bijgevolg een van uw goede voornemens voor 2013.

Bron : europa.eu

Faillissementen voorkomen door bestrijding van betalingsachterstanden


Insolventies leiden jaarlijks tot een verlies van 450 000 banen in de EU en tot niet betaalde schulden van 23,6 miljard euro. 57% van alle ondernemingen in Europa geeft aan dat zij liquiditeitsproblemen hebben door late betalingen, een toename van 10% sinds vorig jaar1. Elke dag gaan overal in Europa tientallen kleine en middelgrote ondernemingen failliet omdat hun klanten rekeningen niet betalen. Om deze slechte gewoonte tegen te gaan, heeft vice-voorzitter Antonio Tajani in Rome een voorlichtingscampagne gelanceerd, die alle 27 lidstaten van de EU plus Kroatië bestrijkt, om snelle omzetting van de richtlijn betreffende betalingsachterstand in nationaal recht, bij voorkeur nog vóór de absolute deadline van 16 maart 2013, aan te moedigen . Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties is het instrument van de EU om (te) late betaling te bestrijden.

De nieuwe regels zijn eenvoudig:


• Overheidsinstanties dienen goederen en diensten die zij aanschaffen binnen 30 dagen te betalen, of in uitzonderlijke gevallen binnen 60 dagen.
• Contractvrijheid bij handelstransacties tussen ondernemingen: ondernemingen dienen facturen binnen 60 dagen te betalen, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen en mits daarbij geen sprake is van kennelijke onbillijkheid jegens de schuldeiser.
• Ondernemingen hebben automatisch aanspraak op interest voor betalingsachterstand en op een vast minimumbedrag van € 40 als compensatie voor invorderingskosten. Zij kunnen ook een redelijke schadeloosstelling vorderen voor alle invorderingskosten die dat vaste bedrag te boven gaan.
• De wettelijke interestvoet voor betalingsachterstand wordt verhoogd tot minstens 8 procentpunten boven de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank. Het is overheidsinstanties niet toegestaan een interestvoet voor betalingsachterstand vast te stellen die onder deze drempel ligt.
• Het wordt gemakkelijker voor ondernemingen om kennelijk onbillijke bedingen en praktijken te betwisten bij nationale rechtbanken.
• Meer transparantie en bewustmaking: lidstaten worden verplicht de interestvoeten voor betalingsachterstand te publiceren, zodat alle betrokken partijen op de hoogte zijn.
• De lidstaten worden aangemoedigd om praktijkcodes voor stipte betaling in te voeren.
• De lidstaten mogen ook in de toekomst wettelijke bepalingen handhaven of in werking doen treden die gunstiger zijn voor de schuldeiser dan die van de richtlijn.

 

Wij wensen u inmiddels een financieel gezond 2013

NEERSTRAAT 107  3980 TESSENDERLO  INFO@HELSEN.BE  TEL +32 13677193   FAX +32 13 676999   
WWW.HELSEN.BE - ONZE DOWNLOADS - ONZE VACATURES - SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF
[NL_UNSUBSCRIBELINK]

 

Incentives & teasers voor klanten en personeel
HELSEN & PARTNERS bvba
BOEKHOUDING – FISCAAL ADVIES NEWSLETTER    30/03/2014
De fiscale aftrek van incentives & commerciële akties

Overweegt u  :

 • Een beurs te organiseren of er aan deel te nemen in het buitenland
 • Een uitstap met cliënteel of personeel naar een concertvoorstelling , gekoppeld aan een culinair moment,
 • Een fitness ruimte in te richten voor personeel,
 • Een teambuilding dag aan zee, met huur van fietsen, verblijf op hotel, spijzen en dranken…
 • Een eindejaarsfeest, een verjaardagsfeest, een feest tot huldiging van een werknemer
 • Loges of business seats te huren, met publiciteit, catering, inkomgeld, …
 • Een gratis / betalend  seminarie te organiseren in Oostenrijk tijdens de ski periode voor meer dan 1 dag
 • Een braderie te organiseren voor alle handelaars in uw straat, via een vzw of in eigen naam
 • Een weekend Parijs voor uw personeel nav uw 10 jarig bestaan
 • Een weekendje cadeau te doen aan uw beste vertegenwoordiger
 • Een trip naar een cultuurstad in het kader van uw beroep
 • Een receptie ter promotie van nieuwe producten, op of buiten uw bedrijfsterrein, met een kermis, catering en een prijzen tombola
 • Een modeshow met een hapje en een drankje
 • Een marketingcampagne met korting- of tegoedbonnen

Weet dan,  dat wat voor de btw misschien aftrekbaar is, niet noodzakelijk ook fiscaal aftrekbaar is en omgekeerd. Vaak zal de aftrek afhankelijk zijn van  de aard van de uitgaven, het doel ervan en de relatie met de deelnemers. Daarenboven wordt het des te ingewikkelder  wanneer het evenement in het buitenland plaatsvindt.

Gezien de complexiteit van de fiscale aftrek,  raden wij u sterk aan om voorafgaand aan dit evenement,  met ons kantoor contact nemen, zodat wij u kunnen adviseren  inzake optimalisatie ervan.

Patrick Helsen

NEERSTRAAT 107  3980 TESSENDERLO  INFO@HELSEN.BE  TEL +32 13677193   FAX +32 13 676999   
WWW.HELSEN.BE - ONZE DOWNLOADS - ONZE VACATURES - SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

 

Inhoudingsplicht UITGEBREID
HELSEN & PARTNERS
BOEKHOUDING – FISCAAL ADVIES NEWSLETTER    17/11/2013

De inhoudingsplicht werd uitgebreid !

Doet u professioneel  al eens beroep op een aannemer / electricien / loodgieter / schilder / bewakingsfirma / vleeshandel .... ?   

Artikel 30bis – Inhoudingsplicht / hoofdelijke aansprakelijkheid  Bron : www.socialsecurity.be


Een opdrachtgever die onroerende werkzaamheden , laat uitvoeren door een aannemer, of een aannemer die dezelfde werken laat uitvoeren door een onderaannemer, zijn, onder bepaalde voorwaarden die los staan van fiscale materies, verplicht 35 % van het verschuldigde bedrag in te houden en door te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (IBAN : BE76 6790 0001 9295 ; BIC : PCHQBEBB).
Daarnaast  moeten, onder bepaalde voorwaarden die los staan van de Sociale Zekerheid, dezelfde opdrachtgevers en aannemers 15 % van het bedrag van de factuur inhouden en dit bedrag doorstorten aan de FOD Financiën, Ontvangkantoor Brussel 3 en bijzondere inningen (IBAN : BE33 6792 0023 2046 ; BIC : PCHQBEBB).

Sinds kort vallen ook de bewakings- en/of toezichtdiensten en de werken in de vleessector hier onder.


Of u verplicht bent deze inhouding te doen,  kan u nagaan op de website van FOD Financiën  via  https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm

Deze reglementering is niet van toepassing voor particulieren-opdrachtgevers.
 

Conclusie :   check uw leverancier en  print het bewijs af. Zo vermijdt u later aansprakelijk gesteld te worden voor  nog eens 50%  van uw factuurbedrag.
 

Patrick Helsen

NEERSTRAAT 107  3980 TESSENDERLO  INFO@HELSEN.BE  TEL +32 13677193   FAX +32 13 676999   
WWW.HELSEN.BE - ONZE DOWNLOADS - ONZE VACATURES - SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

 

log hier in op ons digitaal platform:

backtotop